Kecání antinatalistické vol. 3 – křesťanský antinatalismus

Úvod

Antinatalismus – názor, který tvrdí, že je morálně problematické mít děti, respektive že bychom se neměli rozmnožovat – získává v posledních letech na popularitě, alespoň pokud jde o diskuze o něm. Za jeho rozšířením stojí především současný jihoafrický filosof David Benatar a jeho kniha Better Never to Have Been (česky Nebýt či být[1]). Benatarův postoj (věnoval jsem se mu zde) je kromě mnoha jiných tradic ovlivněn především ateistickým pohledem na svět. Existuje však i tzv. křesťanský antinatalismus, který se sice v mnohém od Benatara inspiruje, je ale zaměřen především na křesťany a část svých argumentů postuluje na základě Bible. Mezi stěžejní představitele tohoto proudu patří Martin Smith a jeho kniha No Baby No Cry.[2] Cílem tohoto textu je v základních obrysech Smithovu pozici představit.

Křesťané a děti

Smith rozlišuje čtyři opakující se témata v názorech/článcích obhajujících či povzbuzujících ke křesťanskému rozmnožování. 1) Bůh požaduje po křesťanech, aby měli děti, 2) Křesťan mající děti je větším křesťanem, 3) Děti jsou darem od Boha a 4) Manželé spolu mají mít děti – manželství a děti jsou spojené nádoby. Častokrát jsou podle něj tyto názory podpořeny citacemi veršů ze Starého zákona.

Smith však upozorňuje na některá mylná pojímání biblických textů – např. nečtení v kontextu, předkládání biblických tvrzení, jako určených pro náš osobní život, spoléhání se na interpretace autorit, nechápání Božího plánu jako progresivního atd. S tímto zázemím se vypořádává s několika biblickými verši, které hovoří velmi silně ve prospěch prokreace.

Například Adamovi a Evě v ráji Bůh říká „ploďte a množte se a naplňte zemi“.[3] Smith však upozorňuje, že jde o příkaz směrem k lidem, kteří nepodlehli hříchu a připomíná verše z Genesis 6 – „I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: ‚Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.‘“[4]

Podobným způsobem Smith neutralizuje i další verše ze Starého zákona a tvrdí, že v Novém zákoně požadavek k plození dětí nenajdeme. Mnohem důležitější je v novozákonním kontextu být znovuzrozen v Kristu.

Stěžejním argumentem proti rozmnožování je pro Smitha fakt, že člověk neví, zda bude jeho dítě křesťanem a dosáhne spásy, či nikoli. Kdyby si mohl být křesťan jistý, že jeho dítě bude rovněž křesťanem a bude spaseno, pak by podle Smitha jeho argument neplatil a celý křesťanský antinatalismus by pozbýval smyslu. Jenomže tuto jistotu mít nelze a s každým dítětem přivedeným na svět zde vzniká možnost, že ono dítě nebude spaseno.[5]

Je pak samozřejmě otázkou, jak chápat případnou alternativu spáse, nejčastěji označovanou jako peklo či zatracení. Existují minimálně čtyři pojetí pekla.

Doslovné pojetí, které chápe peklo jako věčné utrpení, fyzicky prožívanou bolest a strádání (zastáncem je např. kancléř Dallas Theological Seminary John F. Walvoord).

Metaforické pojetí, které chápe biblické zprávy o pekle a zatracení jako metaforicky vyjádřený útrpný úděl, plynoucí z odmítnutí Boha a samoty člověka (zastáncem je např. profesor Nového zákona na Alliance Theological Seminary William V. Crockett).

Očistcové pojetí, které chápe peklo jako déle trvající očistec, ze kterého se nakonec všechny duše dostanou do ráje, byť předtím projdou náročnou očistou, která může obsahovat i silné strádání (zastáncem je např. Zachary J. Hayes, který vyučuje na Catholic Theological Union).

Kondicionální pojetí, které chápe peklo jako anihilaci a totální zničení duše (zastáncem je např. profesor teologie v McMaster Divinity College Clark H. Pinnock).[6]

Kromě kondicionálního pojetí a v jistém smyslu očistcového pojetí je alternativou spásy nějaká forma utrpení. Tomuto utrpení jsou podle Smitha potenciálně vystaveny všechny narozené děti.

A co manželství a sex?

Smith se dále věnuje tématům jako je manželství, vstup do manželství či účel sexu. S poukazem především na Pavlovy listy tvrdí, že manželství není nijak spojeno s nutností mít děti. Manželství má být obraz vztahu mezi Bohem a člověkem – stejně jako Bůh miluje člověka, tak má člověk milovat druhého člověka. Sex je pak jakýmsi pojítkem mezi manželem a manželkou, které je má společně posilovat ve víře a nedávat prostor ďáblu. Smith sice přiznává, že před dvěma tisíci lety nebyly k dispozici antikoncepční prostředky a že sex často vedl k početí, nicméně pokud by dítě mělo být z nějakého důvodu důležité pro sex, očekával by o něm Smith alespoň nějakou zmínku.[7]

Nakonec přirovnává Pavlův postoj k manželství k postoji týkajícímu se prokreaci. „Nemáš děti? To je v pořádku, nech to tak, pokud můžeš. Chceš mít děti? Není to hřích, jen pochop, že to přinese spoustu problémů – nezapomeň se držet toho, co je skutečně důležité.“[8]

Smith rovněž upozorňuje na některá rizika, která mohou pro křesťana děti představovat. Zaprvé se může dítě pro křesťana stát modlou, pokud bude stát v jeho životě nad Bohem. Rovněž zájem křesťanů o blaho svých dětí může vést k problémům v lokálních společenstvích. Podle Smitha sice nejde o problémy, které se musí objevit, jsou ale s rozením dětí a s rodičovstvím spojené.[9]

Závěr

Kombinace předcházejících argumentů s argumenty, které jsou variací na Benatara (narozené dítě je vystavěno značné újmě; rodiče chtějí děti ne pro ně samé, ale pro uspokojení svých vlastních psychologických potřeb…) je pro Smitha dostatečná pro to, aby učinil svůj závěr – křesťané by neměli mít děti. Měli by usilovat o to, co je v jejich životě nejdůležitější, a to je znovuzrození skrze Krista. Pokud se rozhodnou mít děti, riskují, že zplodí dalšího z mnoha hříšných lidí, kteří se otočí k Bohu zády a budou na věky zatraceni.

V tomto duchu reaguje Smith i na čtyři postoje zmíněné v úvodu této práce.

1) Bůh požaduje po křesťanech, aby měli děti.

Mít děti není spirituální aktivitou, podle Smitha jde o přirozenou funkci společnou všem lidem. Navíc nikde v Novém zákoně Ježíš ani nikdo další nevyzývá k rozmnožování.

2) Křesťan mající děti je větším křesťanem.

Lidé se stávají křesťany a vstupují do Boží rodiny pouze tzv. znovuzrozením – tedy něčím, co je pouze v moci Boha. To, zda mají či nemají děti, je pro jejich znovuzrození irelevantní.

3) Děti jsou darem od Boha.

Bůh se osobně zapojil podle Smitha pouze ve třech případech narození – Adam, Eva a Ježíš. Ostatní děti jsou produktem sexuálního styku, a stejně jako jejich rodiče, i ony zdědily dědičný hřích.

4) Manželé spolu mají mít děti – manželství a děti jsou spojené nádoby.

Manželství je obrazem lásky mezi Bohem a jeho lidmi. Stejně jako se milují lidé v manželství, miluje Bůh své lidi. K takovému obrazu nejsou potřeba děti – je tedy irelevantní, zda je máme či nikoli.[10]

 

Zdroje

Smith, M. (2013): No Baby No Cry, CreateSpace Independent Publishing Platform.

Benatar, D. (2013): Nebýt či být, dybbuk.

Crocket, W. W. (ed.) (2001): Čtyři pojetí pekla, Návrat domů.

 

[1] Benatar, D. (2013): Nebýt či být, dybbuk.

[2] Smith, M. (2013): No Baby No Cry, CreateSpace Independent Publishing Platform.

[3] viz Genesis 1, 28.

[4] Genesis 6, 5-7.

[5] viz Smith, M. (2013): No Baby No Cry, s. 30.

[6] Všechny postoje jsou představené v knize Crocket, W. W. (ed.) (2001): Čtyři pojetí pekla, Návrat domů.

[7] Smith, M. (2013): No Baby No Cry, s. 37-9.

[8] You don’t have children? That’s ok, keep it that way if you can. You want to have children? It’s not a sin, just understand it will bring a bunch of problems – be sure to keep your eye on what’s really important. – Smith, M. (2013): No Baby No Cry, s. 41.

[9] viz tamtéž, s. 51.

[10] viz Smith, M. (2013): No Baby No Cry, s. 42-3.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close